Vrátnice areálu firmy

ŠIRŠÍ VZTAHY
Nově navržená vrátnice a parkoviště pro hosty se nachází v areálu firmy. Projekt řeší umístění vrátnice, parkování pro hosty, částečné oplocení areálu a estetizaci opěrné stěny lemující příjezdovou cestu ze severu.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
Navržená vrátnice je navržena u východního vjezdu do areálu ze západní strany cesty. Terén je v místě svažitý směrem na severozápad. Parkoviště pro hosty je umístěno v úrovni pod vrátnici na místě zbourané budovy. Vjezd na něj je v úrovni 414,66 m.n.m. až 414,69m.n.m. Na parkovišti je navrženo 15 parkovacích stání, z toho je jedno stání pro invalidy. Ze severu navazuje na parkoviště chodník se schodištěm. Schodiště stoupá o cca dva metry výše do úrovně příjezdové cesty a budovy vrátnice.

ARCHITEKTONICKÉ – MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vrátnice je navržena jako samostatný objekt zasazený do svahu, který se svažuje od příjezdové cesty směrem k hlavním budovám do areálu. Vrátnice ční nad parkovištěm a dozoruje okolí. Velká okna umožňují vrátným mít přehled jak nad příjezdem do areálu, tak nad celým parkovištěm.
Podlaha vrátnice je řešena jako železobetonová deska vynesena na železobetonových sloupech k úrovni silnice. Stěny vrátnice jsou zděné, rohové okno podepírá ocelový sloupek. Střecha vrátnice je rovněž řešena jako železobetonová deska. Předsazené zastřešení je buďto zespod zatepleno, nebo je pro přerušení tepelného mostu použit iso-nosník.
Při založení vrátnice je třeba dbát na to, aby základy nezasahovaly do průběhu zatrubněného potoku a nebo potok přeložit. Pro fasádu vrátnice je použita exteriérová fasádní stěrka v cihlové barvě. Pro výplně jsou použity světle šedé hliníkové rámy oken a dveře.
K parkovišti sestupuje schodiště s pevným zábradlím z hliníkových panelů ve světle šedé barvě. Z druhé strany schodiště navazuje na budovu vrátnice nový plot, který pokračuje kolem chodníku parkoviště. Nová brána vjezdu do areálu je navržena jako trojdílná teleskopická, přičemž se všechny tři díly mohou zasunout k opěrné stěně.
Svah na SV od nového parkoviště je estetizován novou výsadbou, nehodící se stromy jsou pokáceny.
Betonová opěrná stěna lemující příjezdovou cestu je zarovnána, estetizována exteriérovou stěrkou imitující pohledový beton. Je na ni umístěn nový plot a ve třech částech plotu jsou natažena nerezová lanka až k spodní hraně cesty. Na nerezová lanka je vysazen břečťan.

 

Stupeň: Studie Rok: 2017 Architekt: Barbora Štefková Vizualizace: Alice Kuchařová Zastavěná plocha: 90 m2